digital marketing solutions
COPY RIGHT GENETIC PLUS CO.,LTD. | SINCE MARCH 2010
NOVEMBER 2010

ในปัจจุบันมีบริษัท ห้างร้าน และธุรกิจกิจการ กำเนิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งเมื่อประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบันแล้ว ทำให้การแข่งขันนั้นมีอัตราที่สูงขึ้นมากขึ้น ซึ่งมีเพียงกลุ่มบริษัท ร้านค้า บางกลุ่มเท่านั้น ที่ยังคงครองตลาดได้ และสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนการ กลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้ถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาธุรกิจ ซึ่งควรจะสอดคล้องกับลักษณะของบริษัทและ สภาวะธุรกิจ ในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ด้วย

การวางแผนการตลาด เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มอัตราการขาย และช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า และผลกำไรให้กับบริษัทได้ โดยการเลือกแผนการตลาดที่เหมาะสม ซึ่งในอดีต การตลาดมักจะผูกติด กับการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นที่ปริมาณและความถี่ของการประชาสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลทำให้ต้องมีการใช้ งบประมาณที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งกว่าจะได้รับผลตอบรับจากผู้ซื้อ ก็อาจจะใช้เวลานานกว่า จะคืนทุนที่ทำการ ลงประชาสัมพันธ์ไป แต่ในปัจจุบัน มีวิธีการใหม่ๆมาเพื่อตอบสนองทางการตลาดที่เหมาะสม และลงทุนต่ำ เหมาะกับธุรกิจที่เริ่มต้น หรือธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการนั้นคือ การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)

การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)

อาจจะพูดได้ว่าในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือได้ เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน อัตราการ ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับอินเตอร์เน็ตสูงมากขึ้นทุกปี บวกกับอินเตอร์เน็ทที่มีความเร็วสูงขึ้นมาก ทำให้อัตราการ ใช้อินเตอร์เน็ทยิ่งเข้าถึงผู้คนได้ทุกระดับ โดยผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรม online ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Chat หรือ Social media เช่น Hi5 FaceBook Twitter หรือ Blog เป็นต้น

ดังนั้นกลุ่มผู้ใช้เหล่านี้คือตลาดใหม่ที่มีอยู่อย่างมหาศาลซึ่งเราต้องมีกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้เหล่านี้ได้ อย่าง ตรงจุดและเหมาะสมมากที่สุดซึ่งผลที่ได้รับก็จะทำให้เราสามารถเปิดตลาดใหม่ๆ เพื่อช่องทางธุรกิจ ได้อย่างที่ คิดไม่ถึงเลยทีเดียว ดังนั้นกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิตอล ก็คือการพัฒนาเครื่องมือ เลือกใช้เครื่องมือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทาง อินเตอร์เน็ท Social media หรือสังคมออนไลน์แบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง

เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตลาดดิจิตอล ตัวอย่างเช่น

Web Site

เป็นช่องทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นมาร่วม 10 ปีที่ผ่านมา นับว่ามีการเติบโตอย่างมาก ด้วยศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้รวดเร็วและปริมาณสูง ทำให้ปัจจุบันเว็บไซต์ได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และอัตราการเติบโตสูงที่สุดในสื่อต่างๆ แต่ก็มีเว็บไซต์ไม่น้อยที่เกิดขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากขาดองค์ประกอบในด้านต่างๆ เช่น ขาดการดูแลปรับปรุงข้อมูล พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ดังนั้นเว็บไซต์ที่ให้ประสิทธิภาพทางด้านการตลาดก็ต้องมีการวางแผน และบริหารไม่ต่างจากเครื่องทางการตลาดทั่วๆไปเช่นกัน

Email Marketing

ปัจจุบัน จะเรียกว่าเกือบ 80 % ที่คนหันมาใช้จดหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกกันว่า"อีเมล์" (email) เนื่องจากความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน ทำให้มีผู้ให้บริการทางด้านอีเมล์เกิดขึ้นจำนวนมาก และก็มีผู้ใช้จำนวนที่มากขึ้นเช่นกัน นักการตลาดจึงมองเห็นถึงความสำคัญตรงสื่อนี้ จึงได้มีการวางรูปแบบของการตลาดผ่านระบบ email ขึ้นมา โดยเป็นการส่งข้อมูล สินค้า บริการ หรือโปรโมชั้นต่างๆผ่านระบบ email เพื่อ เรียกกันว่าส่งข้อมูลให้กันถึงมือทีเดียว แต่ก็มี email จำนวนไม่น้อย ที่ถูกมองว่าเป็นจดหมายขยะ หรือที่เราเรียกกันว่า Spam เนื่องจากเข้าไประบบกวนระบบ email ซึ่งทำให้เกิดความรำคาญ และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ในแง่ลบของธุรกิจอย่างมากมาย ดังนั้นการใช้ email marketing จึงควรมีการวางแผนรูปแบบสมาชิก หรือเชิญชวนอย่างเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองแผนการตลาดอีกด้วย

Social Network

นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีผู้ให้บริการเริ่มจากเว็บบอร์ดทั่วไป จนขยายเป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่ และด้วยระบบ web 2.0 ทำให้มีผู้ที่สร้าง blog webpage จำนวนมาก ซึ่งผู้ให้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็น hi5 Facebook Twitter ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง โดยใช้อำนาจในการเชื่อมโยงกลุ่มสังคมต่างๆ เข้าหากันและขยายกลุ่มไปได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันจึงมีผู้นิยมใช้เว็บ web 2.0 เพื่อทำกิจกรรมทางการตลาดในแบบต่างๆ

Game

เกมออนไลน์ เกมคอนโซล หรือว่าเกมคอมพิวเตอร์ ถูกนำมาเป็นสื่อในการถ่ายทอดอีกอย่างหนึ่งได้ โดยเราจะเห็นประสิทธิภาพอย่างเกมออนไลน์ Ragnarok, Warcraft, Audition ได้มีการทำการตลาดไปยังกลุ่มผู้เล่น และมีโฆษณาต่างๆปรากฏบนเกม โดยผู้เข้าเล่นเกมมากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกมีโอกาสเห็นโฆษณาของคุณ

Electronic Content

การส่งข้อมูลต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงข้อมูล เช่น email marketing, electronic brochure, e-newletter หรือ SMS เพื่อใช้เป็นช่องการในการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับลูกค้าปัจจุบันเพื่อรักษาฐานลูกค้า หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆให้กับกลุ่มผู้บริโภค

Internet Broadcast

ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เนื่องจากการใช้สื่อประภาพนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อ internet ตัวอย่างเช่น youtube ของ google ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการเป็น internet broadcast และถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีประสิทธิ์ภาพอย่างมากในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่าน Clip Video หรือมัลติมีเดียต่างๆ โดยเราไม่จำเป็นต้องพึ่งช่องทางของสื่อในรูปแบบเดิมที่มีการแข่งขันสูง และต้นทุนที่สูงจนเกินความจำเป็น

ทั้งนี้การเลือกใช้งานก็ขึ้นอยู่กับแผนงานธุรกิจที่ได้วางไว้นั่นเอง

what's new
NEWS14
Anywhere! Anytime!" ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็ตาม ขอแค่มีอินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์สักตัว คุณก็ทำงานได้ตลอดเวลา ตามที่คุณต้องการแล้ว
NEWS13
พัฒนาการของเว็บไซต์เราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะเทคโนโลยี เรียกว่า Web1.0 Web2.0 ซึ่งลักษณะของเว็บไซต์อ่านได้จากบทความ
NEWS12
หลายๆ ท่านที่เริ่มต้นทำเว็บไซต์ คงอยากจะได้เว็บไซต์ที่สวยงาม และดูโดดเด่นเป็นที่น่ามองและกล่าวถึงกัน ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เว็บไซต์สวยงามก็คือ รูปภาพประกอบในเว็บไซต์
Website Inquiry
แบบฟอร์มใบเสนอราคาการจัดทำเว็บไซต์


Website Inquiry
ร่วมงานกับเรา Genetic Plus Co., Ltd.


newsletter
ต้องการรับข่าวสารจากทางบริษัท กรุณากรอก email ลงในช่องแบบฟอร์มด้านล่าง
ท่านจะได้รับการแจ้งบริการและข่าวสาร ผ่านทางอีเมลล์

Genetic Plus Co., Ltd.

© COPY RIGHT GENTIC PLUS CO.,LTD. 2010

ร้านค้าออนไลน์ ที่คุณก็สามารถทำได้ เปิดร้านได้ทันที ฟรี 100 %